Veilingvoorwaarden

Verkoopvoorwaarden

 1. De verkoop geschiedt à contant met 21 % opgeld en € 1,25 tafelgeld voor iedere koop, inclusief B.T.W.
 2. Tijdens en na afloop van de veiling bestaat de gelegenheid, uitsluitend tegen gelijktijdige betaling, de gekochte kavels mee te nemen. Is dit niet gebeurd dan wordt de rekening toegezonden, die binnen 10 dagen na datum moet zijn betaald, waarna het gekochte in ontvangst kan worden genomen of onmiddellijk wordt opgestuurd. Verzendkosten en transportverzekering zijn voor rekening van de koper. Is een rekening binnen 4 weken niet voldaan dan wordt 1% rente per maand berekend of een gedeelte daarvan. Eventuele bankkosten zijn ook voor rekening van de koper. Alle eventuele incassokosten zijn voor rekening van de koper.
 3. Schriftelijke opdrachtgevers worden binnen 10 dagen na afloop van de veiling in kennis gesteld van hun aankopen, welke na betaling worden afgezonden. Voor wat betreft de betaling geldt hetgeen vermeld staat onder punt 2.
 4. De veiling geschiedt tot 30 euro met een verhoging van 1 euro, van 30 tot 100 met 2 euro, van 100 tot 200 met 5 euro, van 200 tot 500 met 10 euro, van 500 tot 1000 euro met 20 euro, van 1000 tot 5000 met 50 euro en boven de 5000 met 100 euro.
 5. De veilinghouder behoudt zich het recht voor kavels bijeen te voegen of the splitsen, van de volgorde af te wijken en kavels waarvan de verkoop is aangekondigd niet in veiling te brengen.
 6. Alle nummers worden de hoogstbiedende toegewezen. Bestaat er twijfel tussen twee of meer bieders, dan zal naar oordeel van de veilinghouder dit kavel al dan niet weer in veiling worden gebracht.
 7. Alle kavels worden verkocht zoals zij in de veiling ter tafel worden gebracht. De echtheid van de zegels wordt gegarandeerd. De veilinghouder kan eventuele reclames onderzoeken indien de betreffende kavels binnen 3 dagen na ontvangst worden teruggegeven. De reclametermijn kan tot 30 dagen worden verlengd voor die zegels die de koper wil laten keuren. In dat geval moet de koper dit binnen 3 dagen na ontvangst aan de veilinghouder meedelen met omschrijving van de te keuren zegels. Keuringskosten blijven voor rekening van de koper. Op verzamelingen zijn geen reclames mogelijk. Indien de betalingstermijn is verstreken, is tevens de reclametermijn vervallen.
 8. De kwaliteit der zegels is naar beste weten omschreven. Eventuele reclames hierover binnen 3 dagen na ontvangst. Deze worden alleen in behandeling genomen wanneer het kavels betreft die zijn omschreven als postfris, superbe of pracht exemplaren en welke ten hoogste 5 zegels bevatten, dan wel een complete serie. Op verzamelingen zijn geen reclames mogelijk. Indien de betalingstermijn is verstreken, is tevens de reclametermijn vervallen. Bij alle reclames moeten de zegels in dezelfde staat, waarin ze werden gekocht, teruggegeven worden.
 9. Wanneer in de catalogus staat vermeld: merendeels pracht ex. of merendeels postfris, wordt daar het merendeel van de cataloguswaarde onder verstaan.
 10. Een ieder wordt geacht voor zichzelf te hebben gekocht. De koper zal zich dus niet op zijn lastgever kunnen beroepen.
 11. Het eigendomsrecht van het gekochte gaat over bij de levering, het risico bij toeslag.

Inzendvoorwaarden

 1. Ingezonden kan worden: alles wat verzamelwaardig is op het gebied van Postzegels, Poststukken, Munten, etc.
 2. Kosten voor inzenders bedragen 20% + € 1,-- tafelgeld voor iedere verkochte kavel, inclusief B.T.W. met een minimum van € 10,--. Geheimhouding is verzekerd en op belangrijke inzendingen kunnen voorschotten worden verstrekt, grote inzendingen worden ter plaatse afgehaald.
 3. Limieten worden aanvaard, als zij redelijk zijn; bij niet verkopen van gelimiteerde kavels wordt 5% limietkosten berekend met een minimum van € 3,-- per kavel.
 4. Indeling en verkaveling geschiedt naar inzicht van de veilinghouder.
 5. Afrekening geschiedt zo spoedig mogelijk, ten hoogste 8 weken na veilingdatum.
 6. Het inzenden van materialen betekent een onherroepelijke opdracht tot veilen.